Poradna - OtázkaNová otázka

Poradna  -  Právní poradna

Folie na sklech aut

5 let, 9 měsíců

Tmavé folie na bočních a zadních sklech aut jsou běžnou a většinou i praktickou věcí, jak je to tedy s vyhláškou okolo nich?


Odpověď +6   7 : -1

5 let, 9 měsíců
Doli

Co říká vyhláška o tónování skel:

Na předních bočních sklech sloužících k výhledu řidiče musí celková propustnost dosahovat nejméně 70 procent

Propustnost světla čelního skla musí být minimálně 75 procent

Skla za řidičem nejsou limitována propustností světla, ale fólie na zadním skle nesmí zakrývat třetí brzdovou svítilnu

Za příliš tmavé fólie mohou policisté řidiči zakázat další jízdu

Pokud závadu na místě šofér neodstraní, mohou mu odstavit vozidlo

Za porušení hrozí řidiči bloková pokuta do 5000 korun. Ve správním řízení za propustnost nižší než 20 procent může pokuta být od pěti do 10 tisíc Kč nebo zákaz řízení na šest až 12 měsíců

To je jen malý výňatek na osvětlenou

Kopíruji příspěvek kolegy Blueabyss, který je podle mě k tomuto tématu naprosto vyčerpávající:

STK postupují přesně dle tohoto stanoviska a věřte že vím o čem mluvím - máme to takto nařízeno.

Stanovisko MD k úpravám skel vozidel

Vzhledem k tomu, že se objevují v provozu ve zvýšené míře vozidla, která mají provedeny nepřípustné úpravy zasklení ztemněním předních bočních skel a čelních skel, nebo jsou na těchto sklech používány neschválené reklamní a obdobné nálepky vydává odbor schvalování vozidel a předpisů Ministerstva dopravy (dále jen „ministerstvo“) toto stanovisko:

Všechny úpravy a opravy zasklení vozidel, které mají za následek snížení světelné propustnosti zasklení, je možné provádět pouze za dodržení podmínek daných předpisem EHK č. 43, resp. směrnicí 92/22/EHS a musí podle nich být schváleny. Podle těchto technických předpisů nesmí být celková propustnost světla čelního skla nižší než 75 % a celková propustnost světla předních bočních skel nižší než 70 %.

Dodržování výše uvedených technických požadavků je zajištěno při schvalování technické způsobilosti úprav ministerstvem za pomoci pověřených zkušeben a na mezinárodní úrovni homologací skel podle předpisu EHK č. 43. Ztemnění skel je provedeno buď výrobci vozidel již v prvovýrobě, nebo pak v provozu dodatečnou úpravou (kromě čelního skla, u kterého jsou jakékoliv dodatečné úpravy nepřípustné).

Tyto požadavky byly stanoveny s ohledem na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. Jestliže v důsledku zatemnění skel řidiči druhých vozidel a chodci nemohou rozpoznat řidiče a ztrácí tak možnost reagovat na jeho chování, je jasně porušeno jedno ze základních pravidel bezpečného provozu, tj. že řidič musí co nejlépe vidět a být viděn. Snižuje se i možnost rozpoznávat a reagovat na dopravní situaci za snížené viditelnosti.

Dodatečné úpravy provedené v souladu se schválením ministerstva musí pak být označeny na jednotlivých sklech nálepkou, kde vedle informacích o výrobku je i schvalovací značka ATEST 8SD xxxx.

Protože však bylo zjištěno zneužití a nesprávné použití schvalovací značky, je vždy nutná i kontrola technických parametrů skutečného provedení úpravy zasklení. Pro srovnání uvádíme, že při ztemňování v prvovýrobě např. u vozidel tovární značky ŠKODA je využito maximální povolené hranice, toto limitní zatemnění se blíží při běžném pohledu sklu čirému. Naopak, ztemnění, kdy řidič není ve vozidle vůbec vidět, odpovídá propustnosti 15 až 20 % a je nad jakoukoliv pochybnost (tj. není nutno provádět optická měření), že takové zatemnění neodpovídá příslušným předpisům. Minimální propustnost je stanovena jako celková. Z toho jednoznačně plyne, že je nepřípustné použít ztemňovací fólie i s vyhovující propustností na zasklení, kde již bylo provedeno ztemnění jinou technologií.

Základní závady vozidel ohrožující bezpečnost provozu na pozemních komunikacích jsou uvedeny v ustanovení § 36 odst. 3 b) vyhlášky MDS č. 341/2002 Sb. o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách povozu vozidel na pozemních komunikacích (dále vyhláška č 341/2002 Sb.), podle kterého je „ztemnění čelního skla na propustnost zjevně nižší než 75 % nebo ztemnění předního bočního skla na propustnost zjevně nižší než 70 %“ hodnoceno jako závada, která ohrožuje bezpečnost provozu na pozemních komunikacích a vozidlo nesmí být , s výjimkou nouzového dojetí užito v provozu na pozemních komunikacích. Policie ČR při silničních kontrolách vozidel postupuje podle tohoto ustanovení.

Obdobně se postupuje podle vyhlášky MDS č. 302/2001 Sb. o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, kdy při pravidelné technické prohlídce v STK musí být nesprávné ztemnění skel hodnoceno jako vážná závada - typ B, která musí být ve stanovené lhůtě odstraněna.

Dále bylo zjištěno také používání bezpečnostních čirých fólií na čelních sklech. Tato úprava, jako i jakákoliv jiná dodatečná úprava čelního skla, je nepřípustná. Množí se i používání reklamních a podobných nálepek na sklech; pokud tyto nálepky nejsou schváleny ministerstvem, je nepřípustné je používat mimo případy uvedené v § 34 odst. 3 vyhlášky č. 341/2002 Sb. Zrcadlové fólie nesmí být také použity na čelním a na předních bočních sklech vozidel. V ostatních oknech mohou být použity pouze zrcadlové fólie schváleného typu, které mají v obou směrech částečnou propustnost a jejich odrazová schopnost není zaměnitelná se světelnými zařízeními vozidel – odrazkami nebo jinými znaky používanými ve vyhlášce MDS č. 30/2001.

Podmínky zde uvedené jsou obdobně aplikovány ostatními státy a v případě jejich nedodržení při cestách vozidel do zahraničí lze očekávat uplatňování sankcí místními kontrolními orgány.

V rámci nově zahajovaných správních řízení ministerstvo dopravy zpřísňuje podmínky při schvalování technické způsobilosti pro organizace, které mají schválenou technickou způsobilost pro provádění úprav světelné propustnosti zasklení vozidel. Jde zejména o zpřísnění povinností označování provedených úprav. Držitelé Osvědčení o schválení nebo jejich pověřená montážní pracoviště mají povinnost upravené zasklení označit štítkem se schvalovací značkou (ATEST 8 SD xxxx) s číslem svého schválení, způsob úpravy a minimální celkovou propustností. Dále jsou povinni dodat majiteli vozidla dokument (Certifikát, osvědčení či typový list) ve kterém jsou uvedeny tyto údaje:

Typ a výrobní číslo vozidla (VIN, č. karosérie), číslo schválení MD, způsob úpravy, minimální celkovou propustnost, vyznačení míst provedených úprav, datum provedení úpravy skel a podpis oprávněné osoby s razítkem montážního pracoviště.

Seznam držitelů schválení pro provádění úprav zasklení vozidel bezpečnostními a ztemňovacími fóliemi a ztemňovacími skly

1. 3 M ČESKO s.r.o., Vyskočilova 1/1410, 140 00 Praha 4

č. schválení 2 546, č. j. 768/2005-152-SCH2, ze dne 12.04.2005,

fólie firmy 3M Center, USA

2. CEIBA s.r.o., Obchodní nám. 51/1, 143 00 Praha 4,

č. schválení 2 790, č. j. 117/2005-150-SCH2 ze dne 14.01.2005,

fólie firmy Johnson Window Film laminating & coating

č. schválení 2 960, č. j. 116/2005-150-SCH2 ze dne 14.01.2005,

fólie Suntek firmy COMMONWEALTH LAMINATING & COATING

3. QUO NEW s.r.o., Křižíkova 2158, 256 01 Benešov

č. schválení 2 195, č. j. 2199/2004-150-SCH2 ze dne 09.11.2004,

fólie firmy Film Technologies International Inc., USA

4. MIDDEX AGENCY s.r.o., Leopoldova 2041, 149 00 Praha 4

č. schválení 2 755, č. j. 2305/2005-150-SCH2 ze dne 24111 2004,

fólie firmy CP Films Solutia UK Ltd., GB

5. TRIESTE a.s., Svárov 323, 755 01 Vsetín

č. schválení 2 646, č. j. 668/2005-150-SCH2 ze dne 29.03.2005,

fólie firmy COMMONWEALTH LAMINATING & COATING, INC., USA

6. SAFEX s.r.o., Bělehradská 49/450, 120 00 Praha 2,

č. schválení 2319, č. j. 1067/03-150 ze dne 06.03. 2003,

fólie firmy Bekaert Speciality Film, LLC, USA;

č. schválení 3109, č.j. 3300/2006-150-SCH2-fólie firmy

Nexil Ltd Korejská republika;

č. schválení 3170, č.j. 3144/2007-150-SCH2-fólie firmy

Kay Premium Marking Film Ltd Velká Británie.

7. STEINBAUER a spol. s r.o., Sadská 12/678, 190 00 Praha 9

č. schválení 1 818, č. j. 1078/03-150 ze dne 06.03.2003,

fólie firmy MADICO Inc. USA

8. CARTINT, s.r.o., Vlčková 151, 763 19 Kašava,

č. schválení 2 915, č.j. 265/2004-150-SCH2, ze dne 17.02.2004

fólie firmy Denver Window Tint, Inc., USA

9. Bohdan PROCHÁZKA, Netlucká 409/19, 107 00 Praha 10-Dubeč

č. schválení 2 945, č.j. 495/2004-150-SCH2, ze dne 22.03.2004

fólie firmy CPFilms Inc., USA

10. RENOCAR, a.s., Podolí u Brna 371, 664 03 Podolí u Brna

č. schválení 3 044, č.j. 2173/2005-150-SCH2, ze dne 10.10.2005

fólie firmy MADICO Inc., USA

11. ASTES s.r.o., Holanská 1, 796 04 Prostějov,

č. schválení 2 734, č.j. 3915/02-150 ze dne 10.12.2002

tónování skel

12. Pavel JIRMÁSEK Hlinsko in Bohemia, Holetín 69, 539 71 Holetín

č. schválení 2 046, č.j. 30 185/01-152, ze dne 12.12.2001

tónování skel

13. RD Bohemia spol. s r.o., Plaská 27, 323 00 Plzeň,

č. schválení 2 889, č.j. 2949/03-150 ze dne 21.07.2003

tónování skel

14. SKLATONY s.r.o., Ohrozim 160, 798 03 Plumlov

č. schválení 2 576, č. j. 627/03-150 ze dne 10.02. 2003,

tónování skel

15. NORD-TRADING, s.r.o., Čapkova 14, 140 00 Praha 4-Michle,

č. schválení 814/I, č.j. 1185/2005-150-SCH2 ze dne 02.06.2005,

tónování skel

Seznam držitelů schválených reklamních samolepících fólií

1. SPANDEX SyndiCUT, s.r.o., Dopraváků 723, 184 00 Praha 8

Schválení č. 2 956, č.j. 1428/2005-150-SCH2 ze dne 29.06.2005,

fólie firmy ORAFOL Klebetechnik Gmbh, NSR

2. POSTER PRINT PRAHA, spol. s.r.o., Utěšilova 237 , 190 14 Praha 9

Schválení č. 2 940, č.j. 459/2004-150-SCH2 ze dne 17.03.2004,

fólie firmy POSTER PRINT PUBLI N.V., BELGIE

3. INFO MEDIA projekt, a.s., Konviktská 24, 110 00 Praha 1,

Schválení č. 2 920, č.j. 4263/03-150 ze dne 13.11.2003,

fólie firmy HEXIS a.s., FRANCIE

4. 3 M ČESKO, spol. s r.o., Vyskočilova 1/1410, 140 00 Praha 4

Schválení č. 2 827, č.j. 770/205-150-SCH2 ze dne 12.04.2005,

fólie firmy 3M Center, USA

5. MULTIEXPO, spol. s r.o., K Hrušovu 292/4, 102 23 Praha 10

Schválení č. 2 977, č.j. 1651/2004-150-SCH2 ze dne 06.08.2004,

fólie firmy AVERY Dennison Graphis Division, NIZOZEMÍ

6. MINORIS s.r.o., Ke Skalkám 3231/33, 106 00 Praha 10

Schválení č. 3 016, č.j. 896/2005-150-SCH2 ze dne 29.04.2005,

fólie firmy Shanghai Jutu digital technology Co., ČÍNA

7. ABSTRAKT s.r.o., Liliová 3, 301 55 Plzeň,

Schválení č. 3 048, č.j. 2315/2005-150-SCH2, ze dne 27.10.2005

fólie firmy NINGBO GRAGON INDUSTRY CO., ČÍNA

Seznam držitelů schválení oprav skel a bezpečnostního značení skel

1. Michal Roček – CZ (AAA-HERO), Slezská 8, 120 00 Praha 2,

Schválení č. 1 148, č.j. 1630/2005-150-SCH2, ze dne 21.07.2005,

bezpečnostní značení skel leptáním a pískováním.

2. N.E.T. Praha, spol. s r.o., Před Skalkami II/7, 106 00 Praha 10,

Schválení č. 3 059, č.j. 2631/2005-150-SCH2, ze dne 29.11.2005,

bezpečnostní značení skel leptáním a pískováním.

Schválení č. 2 150, č.j. 2205/2005-150-SCH2, ze dne 13.10.2005,

opravy čelních skel.

3. ORIGO-AUTOSKLO-SERVIS spol. s r.o., Dělnická 15, 434 01 Most-Velebudice

Schválení č. 1 810, č.j. 2467/2004-150-SCH2, ze dne 09.12.2004,

opravy zasklení vozidla.

4. CEBIA, spol. s r.o., TÜRKOVA 1001, 149 00 Praha 4,

Schválení č. 805, č.j. 1941/2005-150-SCH2, ze dne 07.09.2005,

bezpečnostní značení skel leptáním a pískováním (Informační systém OCIS)

5. Libor Jůza – J- Alarm, Pekárenská 8, 141 00 Praha 4,

Schválení č. 2 834, č.j. 2094/2006-150-SCH2, ze dne 21.07.2006,

bezpečnostní značení skel.


Odpověď -3   3 : -6

5 let, 9 měsíců
Svatik

Jednoduchá obrana. Nikdo tě nemůže (ani policie) donutit jezdit se zavřenými okny. Rozuzlení: Staví-li tě hlídka, stáhni přední okna. Nemohou ti nařídit jejich vytažení, aby mohli provést kontrolu. Stejně tak při technické kontrole. Přistavíš auto se staženými předními okny a máš po problému. Necucám z prstu, mám to z ověřených zdrojů. Jeden MP (viz. první část) a druhý technik STK.


Komentáře (16)

Přidat komentář


  udm, 5 let, 9 měsíců

Zní to až příliš dobře ... ale zase je pravda, že v dnešní době, kdy jsou elektrická okna, tak se také může říci, že nejdou vysunout, že jsou porouchané ... a jistě to nebude důvod k tomu, aby člověku mohli zabránit v další jízdě kvůli nevyhovujícímu technickému stavu. Zda mají právo za Vás kliknout na tlačítko vysouvání okna nevím, spíš ne ? Ale i kdyby, nebylo by zas tak složité si tam dodělat tajný vypínač - třeba někde u pojistkové skříně - který by odpojil funkci vysouvání / stahování el. oken.


  Doli, 5 let, 9 měsíců

Jestli má policajt právo mě sahat na knoflíky od oken, to opravdu nevím, ale na STK 100% mají právo, nebo dokonce povinnost přezkoušet funkčnost všech systémů na vozidle, takže v tomto vidím vyjádření zmiňovaného technika jako holý nesmysl. Dají to ppodobne do lehkých závad a nejpozději za 3 měsíce nashledanou. Takže nevím, zda se to vyplatí...


  udm, 5 let, 9 měsíců

No dobře, ale když na STK vjedeš se staženýma oknama, napadne je, aby po Tobě chtěli vyzkoušet, zda jezdí nahoru a dolu ? Já žádné folie na autě nemam a přesto vždy vjedu s oknama dole ... abych slyšel co říkaj - zabrzdit, stát na brzdě, vypnout motor, otevřít kapotu, ...


  Svatik, 5 let, 9 měsíců

Zkoušet funkčnost všech systémů na vozidle? To jako i jestli mi hřejí sedačky, vyhřívá zadní okno, fouká ventilátor, sklápí se zrcátka, pojezd sedadel? Atd, atd..... Vím to z vlastní zkoušenosti, páč mám přední fólie trošku tmavší, než mají být. Bylo mi technikem (a není to žádnej můj známej) řečeno: stánite si ty okna ať to nevidím a vytáhnout až půl kilometru od STK. Prostě aby to jako neviděli.


  Doli, 5 let, 9 měsíců

Tahle poradna se ale nazývá "právní", takže se tu držíme zákonů a snažíme radit tak, aby vše zákonům, vyhláškám a normám vyhovovalo. Rady na úrovni tajný vypínač, jde to udělat tak aby to nikdo neviděl, jeden známej povídal, že takhle by to mohlo projít.... na to se bude muset založit nějaká jiná poradna s jiným názvem a jiným zaměřením. Hlavně se nikdo neurážejte


  Svatik, 5 let, 9 měsíců

Já se určitě neurážím. Jen jsem popsal svoji zkušenost s uplatňováním tohoto práva. Ale je to zkušenost stará téměř dva roky, takže teď možná všechno bude jinak.


  udm, 5 let, 9 měsíců

Mě přijde, že právě tyto rady se do právní poradny hodí .. půjdete za právníkem - co Vám poradí ? Ke všemu se přiznejte, žádejte pro sebe nejvyšší trest ? Ne .. poradí, jak si v rámci zákona poradit


  blueabyss, 5 let, 9 měsíců

Svatik zeptej se toho svého technika STK zdali mu něco říká kontrolní úkon 513 jsem zvědav co ti odpoví.

KU 513

5131 závada typu B: Některé otevírací okno nelze uzavřít, případně zajistit uzavřené

No a s tou policii když je budeš moc prudit tak tě prostě pošlou na STK sice ještě k tomu nevyšel žádný metodický pokyn, ale zákon to umožňuje.

No a tam je přezkoušení oken nařízeno.

Ne že bych chtěl prudit ale je to právní poradna


  Svatik, 5 let, 9 měsíců

Ale já jsem psal, že to není žádnej můj známej. Prostě technik na STK, kterýho jsem nikdy předtím neviděl.


  blueabyss, 5 let, 9 měsíců

Svatík : Ok já se jen snažil objasnit - to co z této diskuze vyplývá - to že lze nějakým způsobem obejít postih za folie na sklech.

Zaznělo zde pár argumentů a já se je snažím vyvrátit - ne vlastní myšlenkou ale tím o čem vím, že je platné a zákonné.


  udm, 5 let, 9 měsíců

z toho všeho asi plyne - jezděte na STK tam, kde jsou vpohodě a nepruděj vždyť si každý může svobodně vybrat, na které STK zajede


  blueabyss, 5 let, 9 měsíců

A po té si dle stejného klíče vybírejte policejní kontroly doma i v zahraničí. Vážně super právní poradna - ach jo.

Ještě by jsme mohli otevřít téma jak jezdit nalitej, bez řidičáku a proč vlastně jezdit vůbec na technickou - ve finále všichni nadávají jaký je zde bordel.


  Doli, 5 let, 9 měsíců

Blueabyss: Naprosto s Tebou souhlasím, nechci zatím příspěvky nijak selektovat, ale i jako správce této poradny bych apeloval na to, aby se ubírala spíše směrem právním a ověřeným a ne plácáním rádoby líbivých nesmyslů.


  enougher, 5 let, 8 měsíců

http://www.novinky.cz/dom...vetsina-aut-neprosla.html


  Lukyisek, 5 let, 8 měsíců

Podle me zase resi neco, co je dle me ve vetsine pripadu absolutne zbytecny. A aby resili rozpadly kary co vsude jezdi nebo jiny VELMI vazny nedostatky, to je ani nenapadne. Ano, nerikam nic proti tomu, kdyz ma nekdo velmi silne zatmavena predni okna, ale pokud ma folii napr. s 35% (ma vlastni zkusenost), tak mohu rici, ze pres to je opravdu dobre videt jak ve dne, tak v noci a i ja jsem videt. Udelal bych to alespon na tuto hodnotu. Tmavsi uz jsou problem. Ale stejne, meli by resit neco podstatnejsiho...


  mkdesign, 5 let, 7 měsíců

docela by mne zajimalo, jak by se resila situace, kdy mam na aute folie, ktere splnuji Evropske normy a vyhlasku Ministerstva Dopravy i 341/2002Sb i clanek 43, ale v osvedceni k foliim je napsano, prostupnost svetla predeni bocni okna 70% a zadni bocni a zadni 20%.

Tyto hodnoty se preci tykaji jen folie samotne a nezahrnuji zatmaveni skla samotneho z vyroby.

Dnes jsem zjistil, ze MB CLK ma propustnost skel z vyroby 70% u bocnich skel.

Jaky je postup v tomto pripade, ze mne zastavi hlidka, nameri, prostupnost svetla nizsi jako 70%, ale v osvedceni, ktere k foliim mam normu splnuji.

Necha mne vozidlo odstavit nebo posle na STK nebo mi maji pravo dat pokutu?

Svym zpusobem jsem to doted neresil a veril udajum na te karticce, ale co kdyby tato situace nastala?

Mohu napadnout to mereni?

V pripade, ze mne poslou na nejblizsi STK a prokaze se ze skla maji propustnost nizsi, kdo to zaplati? Ja? V pripade, ze se prokaze opak, tak to zaplati kdo? My vsichni v danich?

Diky za info


Další otázky - Právní poradna Vložit otázku

W169 - Zatmavená boční skla Na MB W 169 A150, jež bylo vyrobeno, dovezeno do ČR oficiálním dovozcem a uvedeno zde do provozu v roce 2008, jsou přední boční originální skla (přímo z prvovýroby) zatemněna nad povolenou mez (a nejedná se o fólie!). Po upozornění na STK jsem se obrátil postupně s dotazem, zda jsem povinen skla vy......

W245 - Reklamace opravy Dobrý den, prosím o radu v docela pro mě složité situaci. Při poslední STK byl můj vůz poškozen paní, která couvala z garáže emisí a trefila se do mých pravých předních dveří. Můj vůz stál. Prý mě neviděla. Sepsali jsme protokol, poškozeny byly pravé přední dveře (3 prohnutá místa) a pravé zrcátko (......

R171 - Záruka na lak po 6-ti letech se mi na zadní části střechy, na straně řidiče, v místě pomyslné čáry konce dveří, objevila v délce cca 10cm a šířce od 1-4mm (nepravidelně) vada laku. Vytvořila se nepravidelná mapka. Chystám se s tím po svátcích do servisu... Poraďte mi prosím co s tím?

W251 - Reklamace opravy Špatná oprava, zničený díl a neuznání chyby v servisu. Dobrý den, mám dotaz jak mám reagovat na konkrétní situaci a jaké kroky podniknout. Nechali jsme vyměnit na Mercedesu spojku od klima-kompresoru, ale v servisu se jim povedlo nový díl zničit (díl jsme si přinesli sami), vysvětlili nám že to ......

W221 - Vada po koupi Dobry den,pred 14dny sem si koupil mercedes S 350i rok 2006 ,ktery se mi nyni porouchal motoricky zacal rachtat.pri konzultaci s technikem mi bylo receno ze to vypada na vacku,prej ca 40tis tak sem oslovil prodavajiciho a ten semnou odmita otom diskutovat,jak mam prosim postupovat,kdyz auto jeste ne......

W414 - Tažné zařízení Dobrý den,prosím o radu,mám na autě závěs jehož typový list udává max.hmotnost přívěsu 1200kg,ale pod hvězdíčkou je dodatek jeli maximální hmotnost přívěsu v TP vozidla nižší,platí hodnota dle TP. V TP je psáno,tažné zařízení třída A50-X ,bržděný 750 kg,nebržděný 400kg. Vozidlo je typováno jako ná......

Denní svícení Dnes už běžná věc, v případě homologovaných světel, která jsou namontovaná dle normy, šetří žárovky v předních světlometech, alternátor a potažmu i paliva a tudíž Vaše penízky.

Výměna motoru a administrativa s tím spojená V nedávné době jsem se opět setkal s názorem, že v dnešní době je možné vyměnit motor v autě v podstatě za jakýkoliv a na registru vozidel nechat udělat tzv. výmaz čísla motoru a je vše v pohodě. Jak to tedy je opravdu?

Zimní pneumatiky - jak to tedy opravdu je? Naši zákonodárci se opět vyznamenali, takže výklad nového nařízení používání zimních pneu není opět vůbec jednoznačný.

Pravomoci městské policie Setkali jste se s jednáním městského policisty, které Vám nepřišlo zrovna adekvátní? Za co nás vlastně MP může pokutovat?